Skolestruktur Sylte/Malme, Haukås og Tornes

Kommunnestyrets sak 40/18 . virkninger på budsjettet

I møte 8.11.2018 gjorde kommunestyret slikt vedtak i sak 40/2018:

"1. 1-4 trinn bevares ved Sylte og Tornes Skoler, 5. -7 trinn fra Tornes, Sylte og Malme skolekrets flyttes til Haukås. Malme avvikles i tråd med tidligere vedtak. Dersom eksisterende skolebygg legges ut for salg, skal bygningsmassen ikke selges til aktør med formål om privat skoledrift.

2. Rådmann blir bedt om å legge til rette for en god prosess for at dette skal kunne gjennomføres så raskt som mulig og i tråd med de lover og regler som gjelder. Samtidig ber kommunestyret Rådmann følge opp fylkeskommunen for å få gode løsninger for transport og på- og avstigningsløsninger for skolebussene.

3. Rådmann blir bedt om å starte planlegging og bygging av ny Haukås skole så raskt som mulig. I tillegg må dette innarbeides i budsjett og økonomiplan fra og med 2019.

4. Rådmann blir bedt om å se på de utbedringer som må skje ved Sylte og Tornes –skoler og innarbeide dette i budsjett og økonomiplan fra og med 2019. Utbedringene må begrenses oppad til de anslag Telemarksforskning har lagt til grunn i sin rapport og tilrådning.

5. Rådmann blir bedt om å etablere en dialog med Elnesvågen og Malmefjorden Idrettslag samt Turnforeningen for å etablere idrettsanlegg ved Haukås og Sylte Skole. Eventuelt andre lag/organisasjoner med behov for hallplass kan også inkluderes i det pågående arbeidet. Kommunestyret ser positivt på den modellen som ble etablert ved behandlingen av Hustadvika Arena. Kommunens driftsbidrag må stå i forhold til kommunens faktiske bruk av fasilitetene ved de ulike skolene/arenaene.

6. Rådmannen blir bedt om å utrede muligheten for en større kommunal barnehage i Sylte/Malme krets, dette må ses i sammenhengen med behovet i Hustadvika kommune som helhet.

Ber rådmannen utrede mulighet for forsterket enhet for barn og unge som har omfattende behov og rett til spesialundervisning etter §5-1 i opplæringsloven på Haukås."

Rådmannen har innarbeidet dette vedtaket i økonomiplanen. Tabellen nedenfor viser de endringer dette har medført. Når det gjelder Tornes skole er det nå lagt inn et beløp på 8,7 mill. kroner i økonomiplanen til opprusting m.v. Rådmannens tall for alle skoler er hentet fra Telemarkforsknings rapport nr. 439 om Skolestruktur i Fræna kommune.

Forventet innsparing drift er lagt inn tilsvarende rapportens beregninger med 5/12 virkning fra 2021 og 12/12 virkning fra 2022. Rådmannen vil senere vurdere innsparingspotensialet i egen sak når mer eksakte tall for drift, utbygging og renovering er klare.

Rådmannen viser også til at det er lagt inn et beløp på 5 mill. kroner til idrettsanlegg på Sylte skole, jfr. vedtakets punkt 5. Dette er lagt inn i år 2021. Det gjenstår å se om hvor stort dette beløpet vil bli og om dette vil kunne karakteriseres som en investering- eller driftsutgift.

Skolestruktur i Fræna kommune - vedtak i kommunestyret 8.11.2018

Skolestruktur i Fræna kommune - vedtak i kommunestyret 8.11.2018
Investering Tornes skole
År 2 019 2 020 2 021 2 022 Sum
Økonomiplan 2018 - 2021 - - -
Endring 8 700 - 8 700
Sum 8 700 - - - 8 700
Investering Sylte skole
År 2 019 2 020 2 021 2 022 Sum
Økonomiplan 2018 - 2021 32 000 32 000 64 000
Endring -22 000 -26 500 5 000 -43 500
Sum 10 000 5 500 5 000 - 20 500
-
Investering Haukås skole -
År 2 019 2 020 2 021 2 022
Økonomiplan 2018 - 2021 6 500 100 000 125 000 231 500
Sylte skole - 4 - 7 29 500 29 500
Tornes skole 4 - 7 23 500 23 500
Sum 6 500 153 000 125 000 - 284 500
Drift - samlet
År 2 019 2 020 2 021 2 022
5. - 7. trinn til Haukås (virkning fra 1.08.2021) -540 -1 295