Budsjettforutsetninger

Oversikt over ulike parametre som påvirker budsjettet i 2018

Budsjettforutsetninger

Budsjettforutsetninger
Kommunal deflator (gj.sn. lønns- og prisvekst beregnet av dept.) 2,80
Økning rammer Fræna kommune 2,80
Eiendomsskatt på særskilt fastsatt grunnlag og næringseiendommer 7 ‰
Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer 4 ‰
Pensjonstrekk KLP (% av lønnsutb. til ansatte som er medlem av KLP) 16,50 %
Pensjonstrekk STP (% av lønnsutb. til ansatte som er medlem av STP) 11,15 %
Arbeidsgiveravgift 14,10 %
Kommunalt skattøre 11,55
Generelt trekk i rammer - lønnsutgifter 0,0 %
2,0%, 2,4 %, 2,9 og 2,8 %

I budsjettforslaget er følgende tiltak foreslått for å oppnå balanse:

1. Overføringene fra staten er tilstrekkelige til å dekke gjennomsnittlig lønns- og prisvekst når en trekker ut regionsentertilskuddet. Rammeoverføringen + skatteinntekter er økt med den kommunale deflatoren på 2,8 %. I tillegg er det foreslått både reduksjoner og økninger i rammen som følge av endringer i tjenesteomfang og nye tiltak.

2. Rådmannen tilrår å videreføre eiendomsskatt på næringsbygg, boliger og fritidseiendommer med samme promillesats som tidligere, dvs. 4 promille på fritidsboliger og hus og 7 promille på verk og bruk og næringseiendommer.

4. Vedtatt skolestruktur og utbygging av skoler er innarbeidet i økonomiplanen slik som vedtatt av kommunestyret. Dette vil kreve økte finans- og driftsutgifter. Dette er innarbeidet i økonomiplanen.

5. Det er ikke lagt inn større investeringer på pleie og omsorg, barn og familie.

5. Rådmannen er tydelig på at Fræna kommune må gjennomføre strukturelle endringer på andre områder for å frigjøre midler til å møte utfordringer på områder som vedlikehold, investeringer på pleie og omsorg og barn og familie.