Drifts- og investeringsbudsjettet

Drifts- og investeringsbudsjettet

Driftsbudsjettet

Det er et mål å redusere driftskostnadene ved tjenesteytingen samtidig som kvaliteten på tjenestene sikres. Det skal også gis rom for nødvendig utvikling. Vesentlige elementer i denne forbindelsen er:

  • Effektivisering av drift i hensiktsmessige lokaler for å bedre tilbudet til brukerne og sikre forsvarlig økonomisk drift. Effektive lokaler innebærer at arbeidsprosesser/bemanningsbehov effektiviseres
  • Sikre både tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse gjennom samlokalisering av tjenester
  • Redusere behov for administrative og personalmessige ressurser, utstyr, vedlikehold m.m.
  • I 2018 viser økonomirapporten per 31.08. et merforbruk på 10,8 mill. kroner på enhetene. Dette er et alvorlig signal og rådmannen satte straks i verk tiltak for å redusere merforbruket. I tillegg arbeides det på flere områder med å prøve å finne andre konkrete innsparingstiltak i økonomiplanperioden. Dette er et vanskelig arbeid siden det vil gå ut over tjenesteytingen, men er like fullt nødvendig. Denne økonomiplanen inneholder tiltak, men disse er isolert sett ikke tilstrekkelige. Det må arbeides videre med tiltak for å redusere rammene.

Det blir brukt betydelige midler til nye systemer som innebærer økt digitalisering av driften. Nye kommer stadig til. Likevel opplever kommunen at dette så langt ikke har gitt merkbar effekt i form av reduksjon i rammer og personell. Dette gir likevel høyere kvalitet på tjenestene og forenkling for innbyggerne. Fokus på gevinstrealisering ved implementering av nye systemer og ved generell digitalisering av kommunens tjenester, må internsiveres.

Fræna kommune har fått et tillegg i frie inntekter på 3,4 % i 2019. Dette er mer enn den kommunale deflatoren og betydelig mer enn Eide kommune har fått (2 %). Likevel må en tar hensyn til at regionsentertilskuddet på 2,9 mill. kroner ligger inne i tilskuddet, og at refusjon for ressurskrevende brukere også i år blir redusert med om lag 0,8 mill. kroner. For øvrig viser utgifter til barnehage en betydelig utgiftsøkning utover den kommunale deflatoren. Tillegget blir da samlet redusert til under den kommunale deflatoren. Dette gir Fræna kommune store utfordringer i årene som kommer.

Investeringsbudsjettet

Rådmannen ser behov for å gjennomgå investeringene både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Utbygging av Jendem skole er i gang. Fræna kommune vil ganske raskt bevege seg fra en situasjon der gjelden er av moderat størrelse til å bli en kommune med høy gjeld. Det er lønnsutgifter som står for den største utgiften ved drift av skoler. Rådmannen er tydelig på at store investeringer i skole vil gi mindre handlingsrom for nødvendige investeringer i andre sektorer.

Handlingsrommet som kommunen har opparbeidet gjennom innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, vil i stor grad bli brukt innenfor oppvekstsektoren.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett gjenspeiler situasjonen som er vist ovenfor. Investeringer i pleie- og omsorgssektoren må gi vesentlig innsparingsgevinst i drift for å gi rom for slike tiltak.

Rådmannen foreslår å fortsette satsingen på områder som gjelder utvikling av kommunen. Det gjelder bl.a. næringstomter, boligtomter og kommunale boliger. I tillegg kommer prosjektet "Sentrumsutvikling". Det er forutsetningen at disse investeringene skal bære seg selv. I tillegg blir det foreslått beløp på utbygging av kulturtiltak og VA-området. Dette vil samlet være avgjørende for å sikre videre vekst i folketallsutvikling og næringsetableringer.