Det store bildet

Telemarkforskning

I 2017 bestilte også rådmannen en KOSTRA og -effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning. Dette er en svært interessant rapport som viser tydelig hvilke områder der det er mulighet for Fræna kommune å effektivisere driften. Vi må da ta som forutsetning at innraporterte tall er rimelig korrekte. Det er det i all hovedsak grunn til å tro er tilfelle. Gjennom budsjettprosessen høsten 2017 er enhetslederne utfordret på resultatene fra rapporten. Det er satt i verk noe utredningsarbeid på Pleie og omsorgsområdet, men rådmannen ser for seg at dette er en prosess som må følges videre i økonomiplanperioden. Under er det vist en tabell som viser de forslag til innsparinger og effektivitetsforbedringer som er lagt inn i budsjettet. I hver økonomiplan må disse innsparingene få konkrete og realistiske begrunnelser og de må følges opp i detalj.

Innsparinger/effektivisering i 2019 - 2021

Innsparinger/effektivisering i 2019 - 2021
ENHET 2019 2020 2021 Kommentarer
Institusjonstjenesten -1 667 Velferdsteknologiprosjektet
Hjemmebaserte tjenester -1 000 -1 000 -1 000 Effektivisering i forhold til Kostra/Kommunebarometer og Telemarkforskning
Hjemmebaserte tjenester -1 000 -1 000 Hverdagsrehabilitering
Hjemmebaserte tjenester -3 334 Velferdsteknologi
Teknisk drift og anlegg -1 000 -1 000 Redusert vedlikehold
Sum forslag -3 000 -8 000 -1 000