Innsparinger

Innsparinger

Gjennom budsjettarbeidet denne høsten er der avdekket potensial for kostnadsreduksjoner (sammenlignet med 2018-nivået) på 3,9 mill. kroner. Disse reduksjonen er innarbeidet i budsjett for 2019. Jfr. oversikt ovenfor.

Rådmannen mener likevel at en først ved iverksettelse av strukturelle endringer i kommunen kan legge til rette for mer bærekraftig og varig reduksjon av kommunens kostnader. Det er reduserte årsverk som gir innsparinger av betydning selv om innsparinger også på andre områder har innvirkning.

Samtidig foreslår rådmannen tillegg i rammen på samlet 11,8 mill. kroner. Noe av dette er iverksettelse av politiske vedtak i 2018 som får betydning for økonomiplanperioden, og noe er tiltak som er kommet frem i møter med enhetene. Rådmannen har vært meget restriktiv med å foreslå endringer. Det har kommet frem ønsker om økning i rammen som er betydelig større enn foreslått tillegg. Nye tiltak, ønsker og behov er beskrevet i kommentarene på den enkelte enhet.

Samleark endring i ramme ovenfor gir detaljer om endringer i 2019. Nedenfor vises noen større innsparinger som er foreslått i perioden 2019 - 2022.

Tall i hele tusen.

Kutt i ramme i økonomplanperioden (2019 - 2021)

Kutt i ramme i økonomplanperioden (2019 - 2021)
Enhet Tekst 2019 2020 2021 2022
Teknisk drift og anlegg Vedlikehold 0 0 0 0
Skole Reduksjon ramme -975 0 0 0
Institusjonstjenesten Velferdsteknologi 0 -1 667 0 0
Hjemmebaserte tjenester Kostra/Kommunebarometeret 0 0 0 0
Hjemmebaserte tjenester Hverdagsrehabilitering -600 -600 0 0
Hjemmebaserte tjenester Velferdsteknologi 0 -3 334 0 0
Sum reduksjon -1 575 -5 601 0 0
Akkumulert -1 575 -7 176 -7 176 -7 176
Tabellen over viser store kutt i det enkelte år i økonomiplanen. Tabellen viser også akkumulerte tall.