Plansystemet i Fræna kommune

Plansystemet i Fræna kommune

I desember 2005 vedtok Fræna kommunestyre Kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017. Planen var et resultat av en planprosess som involverte både innbyggere og folkevalgte i kommunen, og det ble utarbeidet en visjon, overordnede mål og satsingsområder som til sammen utgjør kommunens strategiske fundament.

Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel, og er en 4-årsplan hvor det første året er årsbudsjettet. Overordnede mål som krever økonomiske rammer skal være forankret i kommunens økonomiplan. Handlingsdelen inneholder mål for tjenesteutviklingen, og skal legge grunnlaget for prioritering av tiltak.

Det er behov for å utarbeide mer detaljerte framtidsplaner for flere områder. Fræna kommune som organisasjon og samfunn endrer seg, og på mange områder endrer forholdene seg fort. Det er ønskelig å kunne revidere planer raskt, og innrette dem mot prioriterte satsingsområder. Spesielt når det gjelder oppgaver som ligger utenfor kommunens kjerneoppgaver, men som likevel er med på å styre mot en ønsket samfunnsutvikling, er det behov for planer. Kommunal planstrategi er et viktig verktøy i arbeidet med å prioritere kommunens samlede planbehov i kommunestyreperioden.

I den kommunale planstrategien 2016-2019 for Fræna kommune har rådmannen konkretisert hvilke planer som bør prioriteres i kommunal strategi i planperioden. Kommunen sine planer skal gi et bilde av utviklingen i samfunnet, og fange opp behovet av tjenester i kommunen. Den vedtatte planstrategien for perioden 2016-2019 viser hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i perioden for å legge til rette for utvikling av fremtidsrettede tjenester.

Økonomiplanen er styringsdokumentet for kommunens løpende virksomhet og gir konkrete prioriteringer for enhetene og tjenesteområdene.