Kommunebarometeret

Kommunebarometeret

Det er flere måter å få oversikt over kommunen på. Statistikk er en god kilde til dette. Alle norske kommuner rapporterer hvert år inn nøkkeltall og data til KOSTRA, SSB og andre. Disse dataene blir systematisert, gjort tilgjengelig statistisk og ligger tilgjengelig på nettet.

Kommunebarometeret er en årlig "rangering" av alle kommunene. Dette blir utarbeidet av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder, deriblant KOSTRA. Fræna kommune var på plass 360 på kommunebarometeret 2017 justert for økonomiske forutsetninger (I 2016 var kommunen på 335 plass). I 2018 har kommunen klatret betydelig på listen og er kommet på plass 212. Følgende er sakset fra Kommunebarometeret sin egen vurdering:

Det er en klar overvekt av nøkkeltall som viser positiv utvikling det siste året, når vi tar hensyn til hvor tungt vektet hvert nøkkeltall er i barometeret. Utviklingen er faktisk enda bedre enn normalen i Kommune-Norge, som også har langt flere nøkkeltall som er forbedret enn forverret

På sektorer som barnevern, økonomi og miljø og ressurser er Fræna kommune på topp 100. På barnehage og kultur scorer vi svakest. Pleie og omsorg og grunnskole har forbedret sin plassering det siste året. Når det gjelder økonomi har kommunen klatret på listen fra 384. plass i 2012 til 58. plass i 2018. Dette skyldes i stor grad innføringen av eiendomsskatt, og at kommunens tjenester over tid har blitt driftet innenfor gitte budsjettrammer.

For 2019 må det være et mål for Fræna kommune å klatre ytterligere på tabellen. Dette er en klar målsetting for å kunne levere bedre tjenester til innbyggerne. I budsjettprosessen 2019 - 2022 har rådmannen hatt dette som tema, og det er også informert om kommunens plassering i politiske fora. Rådmannen setter som mål å klatre 10 plasser opp på tabellen i 2019. Områdene Kultur, Saksbehandling og Barnehage bør vies spesiell oppmerksomhet dersom totalen skal kunne forbedres. Alle enhetsledere blir bedt om å lete etter forbedringspotensialet innenfor sine enheter. Tiltak er satt i verk på disse områdene for å forbedre tjenesteleveransen.

Forbedring av kommunens plassering på Kommunebarometeret vil likevel bli krevende, da økonomiplanen viser et tydelig trendskifte mht. kommunens økonomiske situasjon.