Forventet utvikling i disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet (hele tusen) 2016 2017 2018 2 019 2020 2021 2022
Saldo 1.1. 22 581 52 288 63 608 66 508 59 508 55 008 47 790
Tilførsel/bruk av - budsjett 29 707 11 320 2 900 -7 000 -4 500 -7 218 -9 013
Forventet saldo 31.12. 52 288 63 608 66 508 59 508 55 008 47 790 38 777
% av driftsinntekter 6,15 % 7,48 % 7,82 % 7,00 % 6,47 % 5,62 % 4,56 %

I 2019 er det lagt inn en avsetning til disposisjonsfondet på 2,9 mill. kroner som gjelder mottatt regionsentertilskudd. Samtidig er det foreslått bruk av 4 mill. kroner som gjelder samlet avsetning regionsentertilskudd i 2017, 2018 og 2019. Det vil bli fremmet egen sak om bruk av disse midlene. I tillegg kommer bruk av fond til finansiering av tilskudd Brynhallen.