Investeringsbudsjett 2019 - 2022 - talloppsett (oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018)

Alle tall i hele tusen
Investeringsbudsjett 2019 - 2022 (alle tall i hele tusen)
Prosjekter 2019 2020 2021 2022
Egenkapitalinnskudd KLP 2 100 2 100 2 100 2 100
Datautstyr 3 000 3 000 3 000 3 000
Prosjektering og utbygging Jendem skole 51 400 10 000 - -
Opparbeidelse av grunn Jendem skole 2 600 - - -
Utbedring Sylte skole 10 000 5 500 5 000 -
Utbedring Tornes skole 8 700 - - -
Haukås skole 6 500 133 500 125 000 -
Kulturskole 30 000 -
Lokaler til Mestringsenheten + tomt - Elnesvågen - "Pensjonærboligen". 3 000 7 000 - -
Trollkirka turmål og turknutepunkt 1 700 - -
Utvikling av turstier/friluftsområder i Fræna kommune, fase 1 250 - - -
Utvikling av turstier/friluftsområder i Fræna kommune, fase 2 500 500 - -
Farstadsanden vernet sone 1 500 - - -
Åttringen 100 -
Klargjøring næringsareal 13 800 3 000 3 000 3 000
Tilrettelegging boligtomter 29 500 13 800 10 000 10 000
Nye småhus - utleieboliger - Eidem (2019) og Setbakken (2019) + boligsosial handlingsplan utleieboliger 2019 - 2021 8 000 4 000 4 000 4 000
Startlån - Husbanken 5 000 5 000 5 000 5 000
Opprusting kommunale eiendommer 5 000 3 000 3 000 3 000
Vatn 7 000 7 000 7 000 7 000
Avløp 16 000 8 000 8 000 8 000
Opprusting parkeringsplass, kjøp av tomt og rive hus, ladestasjoner 2 000 - - -
Asfaltering og vei 3 000 1 000 1 000 1 000
Vareleveringsveien. 7 000
Sentervegen - - - -
Farstadsanden - nasjonal turistveg 2 000 - - -
Utstyr institusjonstjenesten 7 600 1 300
Nytt bygg på Eidem - teknisk avdeling + brannstasjon - - - -
Barnehagen i Bud 5 000
Brannsikring Bud kirke 1 100
Utvidelse av gravplass Tornes 3 000 3 000 - -
Utvidelse av gravplass Hustad 3 000 3 000 - -
Nytt regionsenter Hustadvika kommune 3 000 4 500
Kirkelig Fellesråd 420 700 - -
Tettstadprogrammet - PS 90/2016 100 100 - -
T O T A L T 212 770 249 100 176 100 46 100
Finansiering
Mva kompensasjon fra investering 34 194 39 220 30 800 4 800
Bruk av fond (tomtesalg) 3 000
Tilskudd GassRor - Trollkirka 1 550
Tilskudd kultur 1 350 200
Tilskudd gangveg statens vegvesen - -
Avsetning fond tomtesalg -3 000 - -
Regionsentertilskudd - bruk til utvikling av senter for Hustadvika kommune - disposisjonsfond 3 000 4 500
Sal av eiendom og tomter (bolig og næring) 12 500 12 000 7 000 5 000
Overføring fra driftsbudsjettet 5 376 492 - -
Bruk av ubundne investeringsfond 2 100 2 100 2 100 2 100
Sum tilskot, refusjonar m.m 57 070 58 512 42 900 11 900
Rest finansieringsbehov 155 700 190 588 133 200 34 200
Sum låneopptak inkl. Startlån -155 700 -190 588 -133 200 -34 200
Denne tabellen viser alle foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden. I neste kapittel ligger kommentarer til prosjektene.