Lånegjeld

Utvikling av lånegjeld i perioden (oppdatert etter vedtak i KS 13.12.2018.)

Utvikling av lånegjeld i perioden (oppdatert etter vedtak i KS 13.12.2018.)
Gjeld (hele tusen) 2018 2019 2020 2021 2022
Gjeld 1.1. 717 158 769 360 899 760 1 060 460 1 159 460
Nytt lån 74 502 155 700 190 600 133 200 34 200
Avdrag -22 300 -25 300 -29 900 -34 200 -36 300
Gjeld 31.12. 769 360 899 760 1 060 460 1 159 460 1 157 360

Fræna kommunes lånegjeld vil utgjøre 769 mill. kroner per 31.12.2018 (717 millioner kroner per 31.12.2017). Netto lånegjeld (lånegjeld korrigert for ubrukte midler og utlån) utgjør 620 mill. kroner i 2017. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter utgjør 74,3 %. I Møre og Romsdal er snittet for alle kommuner på 103 % i 2017. I økonomiplanen vil gjelden øke betydelig den neste perioden. Fræna kommunes lånegjeld vil ved utgangen av 2022 utgjøre om lag 1161,4 mill. kroner. Det gir grunn til bekymring, og fordrer stram økonomistyring i årene framover. Hvis alle planer blir gjennomført, må det etter hvert kuttes betydelig i enhetenes rammer. Rådmannen mener denne prosessen er startet med noen kutt i økonomiplanperioden, men i 2019 er dette på noen områder reversert. Det gjelder Hjemmetjenesten der et kutt på 4 * 600 tusen kroner er reversert. årsaken til dette er at kuttet blir for generelt og kun begrunnet med Kostra tall. Det må konkret beskrives hvor et kutt skal foretas før det er realistisk å gjennomføre. Rådmannen ser for seg at det blir en utfordrende men ikke umulig oppgave fremover å finne muligheter for kutt.

Rådmannen finner det ikke naturlig nå å sette et mål for gjeldsnivå for kommunen på lang sikt. Det kompliserer bildet at kommunen per 1.1.2020 blir slått sammen med Eide kommune. Forutsetningene for å øke gjelden bør imidlertid være at økte utgifter til finansiering er dekt inn på de årlige budsjettene, og at investeringen er økonomisk forsvarlig og bidrar til å redusere kommunens driftsutgifter.

Strategiske investeringer bør i prinsippet alltid medvirke til at kommunens driftskostnader reduseres og/eller at kvaliteten på tjenestene forbedres. Det er ikke tilfelle i den fremlagte økonomiplan.

Netto lånegjeld per innbygger 2017

Netto lånegjeld per innbygger 2017
Fræna 65 880
Eide 88 836
Molde 111 363
Haram 92 965
Møre og Romsdal 89 961
Norge 71 107