Kommunereformen

Hustadvika kommune

Fræna kommune og Eide kommune har vedtatt å slå seg sammen, og danner Hustadvika kommune fra 1.1.2020. Det siste året vil bli utfordrende og krevende for organisasjonen i Fræna kommune. Kommunen skal driftes fram til og med 31.12.2019, samtidig som både ledere og fagpersonell i perioder vil ha mange oppgaver knyttet til etableringen av den nye kommunen. Dette må gjøres uten at tilbudet og tjenestene til innbyggerne påvirkes. I 2018 har antall møter og arbeidsoppgaver økt betydelig. I 2019 er det vel å forvente at denne utviklingen vil fortsette.

Fræna og Eide mottar mer enn 20 mill. i reformstøtte. Dette disponeres av prosjektorganisasjonen "Hustadvika kommune". Selv om dette er et betydelig beløp, forventer rådmannen at kommunen også vil få en del ekstra kostnader som det ikke kompenseres for i 2019.

Fræna kommunen skal driftes og styres som vanlig i 2019. Det er siste året kommunen er en selvstendig enhet, og det er grunn til å anta at både politisk og administrativt nivå må ha sterkt fokus på å levere tjenester, drifte kommunen og opprettholde god økonomistyring dette året. Dette må skje samtidig som det parallelt blir etablert en ny kommune fra 1.1.2020.