Internkontroll

Internkontroll

Kommunelovens § 23 2. ledd slår fast at rådmannen skal sikre at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll. Fræna kommune har utarbeidet sektorovergripende rutiner for internkontroll innenfor alle sentrale områder. Dette har bidratt til tydelig og enhetlig praksis. Arbeidet med sektorspesifikke rutiner pågår fortløpende. Fræna og Eide slår seg sammen fra 1. januar 2020, og danner Hustadvika kommune. Dette innebærer at rutinene for internkontroll i størst mulig grad bør harmoniseres før etableringen av den nye kommunen.

Kommunene får stadig nye krav til kontrollrutiner. Fra mai 2018 trådte ny lov for personopplysninger i kraft. Kommunene håndterer svært mye informasjon som omfattes av det nye lovverket, og det vil bli et krevende arbeid å sikre at våre rutiner på dette området er betryggende. Alle kommunene skal også ha et personvernombud. Dette er løst i fellesskap med andre kommuner i regionen. Interkommunalt arkiv i Ålesund har tatt oppgaven og etablert en fellesordning for personvernombud.