Prioritering av planer for å nå målsettingene

Oversikt over planer Fræna kommune skal jobbe med i 2018 og fremover

Kommunestyret i Fræna vedtok den 12.12.2016 (sak 140/2016) kommunal planstrategi 2012-2016. Kommunal planstrategi vurderer kommunene sitt planbehov og vedtas hvert 4.år.

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Planleggingen skal være behovsstyrt, ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig og være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer.

Den vedtatte planstrategien er ambisiøs, og det er utfordrende å utarbeide alle planene i planperioden. Det er viktig å se den kommunale planstrategien i sammenheng med økonomiplanen for 2018-2021. Mange av planprosessene er omfattende og vil kreve store ressurser, men vil i stor grad bli gjennomført innen foreslått driftsramme i den enkelte enhet. Andre planprosesser og kartlegginger vil kreve ekstra ressurser. I budsjettet for 2018 og i økonomiplanen synliggjøres prioriteringen av de ulike prosjektene. Noen av disse er allerede innarbeidet i forslag til investeringsbudsjett for 2018, mens andre kan bli lagt frem for politisk behandling om rådmannen ser behov for det.

Det vil bli utfordrende å holde framdrift samtidig som arbeidet med kommunereformen pågår.

Rådmannen har gått gjennom status for planer prioritert i planstrategien, og i tabellen under er det satt inn en kommentar for status og en vurdering av den videre fremdriften.

Her er lenke til vedtatt kommunal planstrategi 2019-2020:

http://www.frana.kommune.no/tjenester/administrasj...

Planstatus - planer i planstrategien med oppstart i 2017 eller seinere

Planstatus - planer i planstrategien med oppstart i 2017 eller seinere
Plan 2017 2018 2019 Kommentar
Kommuneplanens samfunnsdel x Utarbeides for nye Hustadvika kommune
Kommuneplanens arealdel Utarbeides for nye Hustadvika kommune
Beredskapsplan x x x Oppdateres og revideres årlig
Risiko- og sårbarhetsanalyse x Vedtatt i 2015, revisjon hvert fjerde år
Kommunedelplan for landbruk x Utsatt fra 2017, prioriteres for 2018 i samarbeid med Eide kommune
Energi- og klimaplan x Revisjon av mål og tiltak fra plan vedtatt i 2012
Strategisk næringsplan x Rullering av mål og tiltak fra plan vedtatt i 2010
Barne- og ungdomsplan Ny plan, opprinnelig oppstart 2017 - foreslås avvente til ny kommune
Kommunedelplan for fritidsboliger x Opprinnelig oppstart 2017, prioritere oppstart høst 2018
Trafikktryggingsplan x Rullering
Hovedplan for vann x Arbeid skal settes i gang i 2018
Hovedplan for avløp x Ny
Oppdatering av bestemmelser x Sak legges frem for politisk behandling - prioritering av hvilke bestemmelser
Tettstedsprogram x x x 4-årig programperiode, 2017-2020
Barnehageplan x På gang, hensynta oversendelsesforslag fra kommunestyret 28.9.17 (sak 68/2017)
Kommunedelplan for kulturminne x Planarbeid i gang, forventet politisk behandling høst 2018
Sektorplan for idrett- og friluftsliv x Planarbeid i gang, forventet politisk behandling våren 2018
Kommunedelplan for kultur x Ny plan - med oppstart av planarbeid satt til 2019
Frivilligmelding x Planarbeid i gang, forventet politisk behandling høst 2018
PROF-planens handlingsdel x Planarbeid i gang, legges frem for politisk behandling på slutten av 2017
Kompetanseplan x Planarbeid i gang - forventer politisk behandling i 2018
Folkehelseoversikt x Planarbeid i gang - forventes lagt frem til orientering i KS tidlig i 2018
Lokal energiutredning x Grunnlagsdokument for revisjon av energi- og klimaplanen
Kartlegging av funksjonell strandsone x Grunnlagsdokument for utarbeiding av ny kommunedelplan for fritidsboliger
Barnetråkk x Kartlegging i forbindelse med tettstedsprogrammet, med fokus på Elnesvågen
Forvaltningsplan - vilt x Opprinnelig oppstart i 2019, men prioriteres tidligere pga skrantesjuke (CWD)
Forvaltningsplan - vassdrag x Ny
Tilstandsrapport kommunale bygg x x x Årlig, fokus i 2018 er innvendig vedlikeholdsbehov
Branntilsyn – oppfølgingsrapport x x x Årlig
Arkivplan x Planarbeid i gang

Utdypende kommetarer:

Planstrategien foreslo å utarbeide en egen forebyggende plan for barn og unge i 2017, med helsefremming og tverrfaglig forebygging som hovedfokus. Det foreligger allerede mange dokumenter som bør ligge til grunn for å understøtte arbeidet i planprosessen. Nylig har Fylkesmannen gjennomført kartlegging av tjenester til barn og unge i MR, og laget en rapport kalt BARNEBYKS – kommunekartlegging 2016. I tillegg har vi UNG DATA-undersøkelse fra 2015, Stortingsmelding 30 – SE MEG!, en helhetlig rusmiddelpolitikk, og regjeringens mål og innsatsområder rettet mot barn og unge. Denne planen foreslår rådmannen utsatt til ny kommune er på plass.

Hovedplan for vann ble vedtatt i 2012, og det ble lagt opp til en rullering av denne planen i 2017. Arbeidet er ikke kommet i gang, men arbeidsgruppen er foreslått, og skal hobbe med dette i 2018. Når det gjelder hovedplan for avløp ble en plan for prioritering av kommunens egne anlegg og arbeid på området vedtatt i 2014. Det skal i løpet av planperioden legges opp til en helhetlig plan for avløp som også tar for seg private anlegg og spredte utslipp, dette arbeidet er satt i gang.

Når det gjelder Barnetråkk er den kartleggingen prioritert i kommunal planstrategi, men det er ikke satt av ekstra midler i budsjettet for 2018. For å få begynne arbeidet med denne kartleggingen, foreslår rådmannen at dette kan gjøres som en del av det fireårige tettstedsprogrammet.

Vedtatte planer

Disse planene er vedtatt:

  • Boligbyggeprogrammet (2016)
  • Kvalitets- og strategiplan for Frænaskolen (2016)
  • Boligsosial handlingsplan (2017)
  • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2017)
  • Rus- og alkoholpolitisk handlingsplan (2017)