Mål for kommunens enheter - kvalitet

Målstyring - Fræna kommune sitt målekort

Rådmannen innførte i 2015 en standard for løpende rapportering fra enhetene. Dette målekortet er populært kalt «kvikklunsjen». I målekortet rapporteres de viktigste indikatorene innenfor kvalitet, nærvær/ trivsel og kostnadsutvikling.

For økonomiplanperioden 2019-2022 har alle enheter fått i oppdrag å legge inn målsettingen, med fokus på 2018. Som tidligere skal resultat rapporteres i årsrapporten for 2019.

Her følger enhetens målsettingen for kvalitet (grønt) i 2019, med både målbeskrivelse og mål.

Rådmannen med stab

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Generelt

Følge opp budsjettvedtak

100%
Planarbeid

Rådmannen skal sikre koordinering og implementering av kommunale planer, ref. kommunal planstrategi

100%

Tettstedsprogrammet, programperioden går fra 2017 til 2020

Følge opp parallelloppdraget
Næring

Dalemyra Bransjesenter - Tilrettelegge storhandelsområde ved kommunesenteret

Foreta en mindre vesentlig reguleringsendring, prosjektere og opparbeide deler av feltet.

Arbeide for løsning av kryss-spørsmål ved Holamyra Næringspark i Malmefjorden

Undersøke mulighet for spleiselag og følge tett opp SVV og Fylkeskommunen, mm.

Samarbeide tett med Hustadvika Næringsforum for å koordinere næringsutviklingsarbeidet i nykommunen – felles bedriftsbesøk

Gjennomføre et antall felles bedriftsbesøk i Eide og Fræna og samarbeide om eks. dialogmøte, frokostmøter, Hustadvika-konferanse etc

Indre Harøy Øst - tilrettelegging for videre industriutvikling

Følge opp PLØK sak 16/2018 med tilrettelegging for utvidelse av industriområdet på Indre Harøy i.h.t. kommuneplanen
Arkiv

Lukke pålegg tilsynsrapport fra Arkivverket

Februar 2019

Lage system for å imøtekomme krav til personvern jfr. ny personvernlovgivning. Utarbeide rutiner for innsynsforespørsel, krav om sletting/retting, avvikshåndtering ila. 2018. Utarbeide behandlingsprotokoll

Første kvartal 2019

Arkivrelaterte oppgaver i fbm. avvikling av samarbeid IKT Orkide

Forberede elektroniske uttrekk av deler av ePhorte. Klart 01.01.19

Ivareta/vedlikeholde eldre og avslutta papirarkiv. Deponeres til IKA MR

Innen 2020

Administrasjon

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Etablere IKT drift Fræna kommune og Eide kommune. Går ut av IKT Orkide 1.1.2019. Arbeidet utføres i samarbeid med IKT på Eide.

IKT drift må fungere fra 1.1.2019

Forberede overgang fra IKT drift Fræna kommune og Eide kommune til Hustadvika kommune fra 1.1.2020. Arbeidet utføres i samarbeid med IKT på Eide.

Ferdig i 2019

Forberede overgang til en kommune når det gjelder eiendomsskatt. Rutiner, takster, satser og utvalg må være på plass 1.1.2019

Ferdig i 2019

Forberede overgang til en kommune når det gjelder rutiner, økonomistyring, rapportering og budsjett. Arbeidet utføres i samarbeid med regnskap på Eide.

Ferdig i 2019

Personal og organisasjon

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Samordning av lønn og personal – Hustadvika kommune

2019

Innføring av fraværsoppfølgingsmodulen i Visma

1. kvartal

Ny personalhåndbok – Hustadvika kommune (inkl. kvalitetssystem). Ferdigstillelse

1. halvår

KS10-faktor – ny medarbeiderundersøkelse

4. kvartal

Rydding og avlevering av gammelt personalarkiv

4. kvartal

Frænaskolen

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

40

Oppnå resultat på nasjonale prøver (5. og 8. trinn)

50

Andelen elever som opplever mobbing

0%

Oppnå godt resultat på elevundersøkelsen - trivsel

4,5

PC-dekning

0,75

Forvaltningskontor

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus

100%

Ta i bruk velferdsteknologi (e-lås, medisineringsstøtte, digitalt tilsyn)

100%

Reduksjon venteliste på kommunal bolig

20%

Internkontroll, rutiner (inkl. kvalitetssystem)

Innen 2019

Sørviskontoret

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Digitalisering

Fortsette å jobbe med ulike løsninger der vi ser vi kan forenkle og effektivisere for innbyggere og ansatte (eks skjema, MinSide, tjenestedesign).

Jobbe med godt og riktig innhold på hjemmesidene våre.

Økt bruk av hjemmeside og nye løsninger som gir bedre tjenester og avlaster
Arkiv

Fortsette arbeidet med opprydding i papir og elektroniske arkiv som må avsluttes innen 01.01.2020 i samarbeid med arkivleder

Starte arbeidet i Hustadvika kommune uten store etterslep

Flyktningetjenesten

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Individbasert introduksjonsprogram

Målet er arbeid eller skole/studier for alle deltakere som avslutter introduksjonsprogrammet. De som av helsemessige grunner ikke kan eller har mulighet til integrering via arbeid eller skole skal følges opp gjennom frivillig arbeid og bli inkludert i det sivile samfunn på grunnlag av tidligere erfaringer eller interesser.

Målet er arbeid eller skole/studier for 60% av deltakere som avslutter intro programmet
Introduksjonsklasse

Tidlig innsats i skolen for nyankomne barn gjennom introduksjonsklassen ved Haukås skole og styrking av tilbudet ved skolene etter hvert som de overføres fra introduksjonsklassen. Et tett samarbeid der Flyktningtjenesten veileder tett foreldre i system og forventninger til foreldrene ved skolen og samarbeider med ledelse og lærere. Vi deltar i sertifiseringsprogrammed ICDP (International Child Development Program)

Målet er at eleven i løpet av første år lærer norsk og sluses inn i sine respektive klasser. Foreldre er klar over forventinger som stilles til samarbeid og oppfølging. Alle foreldre skal delta i veiledning av våre ICDP veiledere
Mentorprogram

Mentorprogram for de med høyere utdanning fra hjemlandet som kan gå hurtigsporet (ikke delta 2 år i introduksjonsprogrammet) Får veiledning fra person/er i samme bransje og blir introdusert til et nettverk av bedrifter som kan være aktuelle arbeidsgivere.

Målet er at de skal få og beholde en jobb som er relevant for den utdannelse de har med

Utfordre kommunen og dens enheter i å åpne for språk og arbeidspraksis ved alle kommunens enheter

Målet er at alle enheter i kommunen deltar i dette løftet

Bosette etter anmodning fra IMDi

Andre kommentarer fra enhetsleder

Fræna Kommune har i tråd med kommunestyrets vedtak bosatt 10 (11) flyktninger i 2018. Anmodning for 2019 er enda ikke sendt ut så vi har ingen kunnskap om neste år.

Det er en kraftig nedgang i ankomster til Norge fra 2015-16. Dette medfører at kommunene blir ikke anmodet om å bosette så store antall lenger. Det vil være en nedgang på ca 13 millioner i overføringer fra 2016 til 2019. Dette medfører at vi må nedbemanne i vår enhet i 2019.Vi er bemannet til å bosette 25+ og med en bosetting på ca 10 fremover er det nødvendig å redusere staben. Den prosessen er i gang og forventes å være ferdigstilt medio 2019.

Satsingen fra høsten 2017 der vi tok hånd om introduksjonsprogrammet, utenom norskundervisningen, har vist seg å gi resultater langt over det vi hadde turt å håpe på. De som har gått ut av programmert i 2018 har 92% gått over til arbeid eller skole.

Opplæringssenteret

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Bestått statsborgerprøven

100%

Implementere E-phorte på hele enheten

100%

Foresatte til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud om foreldreveiledning minimum en gang pr. skoleår

100%

Bjørnsund leirskole

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby leirskoleopphold for ca 1500 elever pr. år

100%

Gi elevene kunnskaper og ferdigheter om kystkultur, dyreliv og natur. Opplevelser for livet

100%

Holde økonomisk ramme

100%

Utvikle leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon

-

Utvikling av leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon er ikke direkte målsatt, men samarbeid med nytt vertskap om utvikling av egen nettside for konferanse/ utleiedelen er iverksatt

Barnehager

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Antall barn pr voksen

6

Andel ansatte med pedagogisk utdanning

44%

Brukertilfredshet foreldreundersøkelse

(skala fra 1-5)

4

Institusjonstjenesten og hjemmebaserte tjenester

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukertilfredshet

Gjennomføre bruker-undersøkelse(r) (skala 1-6)

4,5
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL-status skal oppdateres kvartalsvis for alle tjenestemottakere

100%
Heltidskultur

Øke andel heltidsstillinger (i dag 26,83 %)

30%
Kompetanse

Gjennomføre «Mitt livs ABC» for ansatte

100%

Ansatte skal gjennomføre pålagte e-læringskurs

100%

NAV Sosialtjenesten

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Etablere aktivitetstilbud for alle mottakere av økonomisk stønad under 30 år. Tilbudet skal være variert, slik at det kan tilpasses individuelt.

100%

Prioritere, sette av ressurser og øke vår kompetanse for arbeidet med kvalifiseringsprogram. Alle som søker og har rett til det skal få tilbud.

100%

Tidligere og tettere samarbeid med flyktningetjenesten og opplæringssenteret om arbeidsrettet integrering av flyktninger. NAV deltar i samarbeid om den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal være vurdert for arbeidsrettede tiltak opp mot deltakers mulighet til å komme raskt inn i ordinært arbeid

100%

Økt fokus på barnas behov. Barneperspektivet skal tas hensyn til i alle saker der NAV er involvert.

100%

Forsterket fokus på kompetanseutvikling med sikte på økt inkludering av jobbsøkere i ordinært arbeidsliv. Økt fokus på samhandling internt og med andre enheter i kommunen, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og andre mulige samarbeidspartnere. Alle medarbeidere skal ha en individuell kompetanseplan. Enheten skal ha en kompetanseplan for kontoret, med fokus på inkluderings- og samhandlingskompetanse.

100%

Helse og familie

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
​​Fysio/rehabilitering​

Sikre nødvendig helsehjelp innen ergoterapi og fysioterapi

Innbyggerne får nødvendig tilbud innen forsvarlig tid (jamfør prioriteringsnøkkelen)

Fortsatt satsing på forebyggende helsearbeid og tidlig innsats, samt rehabilitering

Delta aktivt i skolehelsetjenestetilbudet sammen med helsesøstre og andre samarbeidspartnere, og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til eldre
Hjelpemiddelforvaltning

Dimensjonere tilbudet etter behovet

Økt bemanning i tjenesteområdet hjelpmiddelforvaltning

Hjelpemiddelforvalter får ansvar for alle hjelpemidler i kommunen, også ved institusjonene

Ruste opp det kommunale hjelpemiddellageret
Barnevern

Rett hjelp til rett tid

Ingen fristbrudd i saksbehandlinga

Sikre tilstrekkelig beredskap til barn i krise også utenom kontortid

Evaluere ordningen med barnevernsvakt innen utgangen av 2019
Tiltak funksjonshemma

Nye lokaler til avlastning for barn-unge koblet til aktivitetstilbud som i dag er i Blinkhuset

Følge opp rapport om etablering i nye lokale

Bedre tilbudet for de som har PBA (brukerstyrt personlig assistanse)

Samle BPA ordningene under samme administrasjon Sikre koordinering og opplæring/oppfølging
Helsestasjon/skolehelsetjenesten

Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet

Implementering av HOPP ved helsestasjon, skole og barnehager

Alle barnekontroller blir gjennomført i tråd med forskrift/veileder

Ingen avvik ved barsel oppfølging eller barnekontroller

Gjennomføring av kompetanseheving knyttet til psykisk helse, rus og vold

Implementering av arbeid jf TIDLIG INN, og fortsette veiledning

Styrke skolehelsetjenesten

Økt tilstedeværelse av helsesøster ved alle skolene jf. normtall

Kultur

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kulturenheten

Arbeide målrettet for å forbedre kostratallene til Kulturenheten gjennom å utvikle en best mulig kulturenhet i Hustadvika kommune

Utvikle Hustadvika kommune til å bli en sterk kulturkommune
Frivilligsentralen

Arbeide målrettet med å utvikle Hustadvika Frivilligsentral

Hustadvika frivilligsentral lanseres 2020
Fræna kulturskole

Fræna kulturskole skal være et kulturelt ressurssenter for kommunen og en ressurs for regionen. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål. Fræna kulturskole vil være med å skape verdier som er med oss livet ut

Hustadvika kulturskole lanseres til skoleåret 2019-2020
Fræna bibliotek

Øke antall besøkstall og arrangement

Lansere Hustadvika bibliotek 2020
Folkehelse

Øke friluftstilbudet, brukere av StikkUt, aktiv på dagtid. Starte arbeidet med statlig sikring i kommunen. Gjennomføring av Ungdata

Utvikle folkehelsefeltet i Hustadvika kommune

Teknisk forvaltning

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brann/feiing

Talet på alvorlege brannar skal gå ned gjennom aktivt førebyggjande arbeid i bedrifter og bustadar (DNB statistikk)

Redusere
Byggesak

Alle byggesaker med lovfesta saksbehandlingstid skal vere behandla innan fristen (inntektsbortfall)

100%
Plan

Alle planer skal vere behandla innan lovfesta tidsramme. Eigenproduksjon skal følgje oppsett og akseptert handlingsplan (bortfall av inntekter og verifiserbar oppfølging)

100%
Geodata

Overhalde lovbestemte tidsfristar (oppmålingsforretningar på 16 veker og matrikkelføring i løpet av 5 dagar (inntektsbortfall og statistikk frå Statens kartverk))

100%

Landbruk

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd:

SMIL 2018 kr 460.000,-

100%

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd:

Drenering 1 150 000,-


100%

Teknisk drift og anlegg

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Alle investeringsprosjekter skal ha egne skriftlige kvalitetsplaner:

Denne skal inneholde blant annet:

  • Politisk behandling
  • Prosjektering
  • Søknadsprosess
  • Byggeperiode
  • Overtagelse
  • Oppfølging i reklamasjonstid
  • Plan for drift
100%