Situasjonen i Fræna kommune - driftsbudsjettet

Situasjonen i Fræna kommune

Rådmannens forslag til driftsbudsjett er satt opp med bakgrunn i opplysningene i statsbudsjettet (jfr. ovenfor). Tertialrapporten per 31.08.18 viser at kommunen har økonomiske utfordringer. Flere enheter enn før melder merforbruk, og samlet utgjorde prognosen 10,8 mill. kroner. Merinntekter på skatt, inntekter fra Havbruksfondet letter på situasjonen i 2018, men kommunen kan ikke gå inn i 2019 med slike overforbruk. Rammene må holdes. Rådmannen har satt i verk ulike tiltak for å redusere merforbruket i 2018 mest mulig. Det er nå (per 31.08.) forventet en overføring til investeringsregnskapet på 6 mill. kroner i 2018.

Disposisjonsfondet utgjør 63,6 mill. kroner per 1.1.2018. I 2019 er det allerede bevilget 7 mill. kroner til Brynhallen. I tillegg kommer tilførsel på 3 mill. kroner fra regionsentertilskuddet. Rådmannen foreslår også å bruke samlet avsatt regionsentertilskudd på 4 mill. kroner til tiltak i 2019. Hvis alt dette slår til vil disposisjonsfondet utgjøre 59 mill. kroner ved årsskiftet. Dette er tilstrekkelig til å oppfylle intensjonsavtalens krav om et fond tilsvarende 5 % av driftsinntektene. Fondet vil med disse forutsetningene utgjøre 7 % av driftsinntektene.

Fræna kommune har likevel et driftskostnadsnivå som er høyt i forhold til de ordinære driftsinntektene, og regjeringen har varslet at de høye skatteinntektene i 2016, 2017 og 2018 ikke vil fortsette. KS sier det samme i sine presentasjoner av statsbudsjett og kommuneøkonomi. Det er også varslet at det ikke kan forventes større økninger i rammeoverføringene til kommunene i årene som kommer. Regjeringen varsler at bruken av "oljepenger" skal trappes ned.

Kommunen vil investere betydelige beløp i utviklingen av kommunen i årene fremover. Dette vil gi vesentlig høyere kapitalutgifter over tid. Utbygging og opprusting av skoler vil kreve betydelige finansutgifter i form av avdrag og renter. Rådmannen har derfor vært meget restriktiv i forhold til ønsker om nye tiltak som medfører økning i gjeldende driftsramme. Slik situasjonen er nå, vil Fræna kommune i 2019 komme i en situasjon der vi begynner å tære på disposisjonsfondet. Det betyr i klartekst at driften er i ubalanse fra 2021, og at det vil være svært begrenset rom for større investeringer innenfor andre områder.

Fræna kommune har vært på ROBEK-lista i to omganger. Sist fra 2009 da underskudd for 2008 ikke kunne dekkes inn etter reglene. Siden Fræna kommune kom på ROBEK-lista, har kommunen hatt underskudd i 2011 og 2012. Fræna kommune ble sist meldt ut av ROBEK registeret våren 2016.

Inntekter i hele tusen

Budsjett 2019 - inntekter

Alle tall i hele millioner

Budsjett 2018 - fordelt på tjenesteområder