Eiendomsskatten i økonomiplanperioden.

Eiendomsskatt

Fræna kommune innførte eiendomsskatt på boliger og fritidshus i 2014 med 4 ‰ og et bunnfradrag på 200 tusen kroner. I tillegg ble det innført eiendomsskatt på næringsbygg med 7 ‰. Fra før var det allerede eiendomsskatt på verk og bruk med 7 ‰ .

Det er rådmannens vurdering for 2019 og videre i økonomiplanperioden at dette nivået må videreføres. Eiendomsskatten har stor betydning for tjenesteproduksjon, evne til å finansiere investeringer og muligheten til å dekke nye behov i fremtiden.

Fræna kommune har bl.a. som følge av disse inntektene gjennomført mange tiltak på vedlikehold av kommunale bygg og i tillegg opprettholdt et godt tjenestetilbud til befolkningen.

I 2019 budsjettet foreslår rådmannen å videreføre den ekstraordinære bevilgningen til vedlikehold av kommunale bygg på 5 mill. kroner. For 2020 og utover er det i henhold til vedtak i sak om økonomiplan 2018 - 2021 lagt inn samme beløp i hele økonomiplanperioden. Dette er med å bevirke at kommunens netto driftsresultat ikke tilfredsstiller vedtatte målsettinger og anbefalte krav i økonomiplanperioden.

De boligene som blir skattlagt etter formuesgrunnlag fra skatteetaten, vil sannsynligvis også i 2019 oppleve en viss økning i grunnlaget. Skatteetatens formuesgrunnlag bygger på årlige beregnede kvadratmetersatser fra SSB, hvor det tas hensyn til boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal (primærrom), boligens geografiske beliggenhet og markedspris i det enkelte området. Det er vanskelig å forutse hvordan formuesgrunnlaget vil endre seg fra år til år, men grunnlaget kan i prinsippet gå både opp og ned. Faktoren som eiendomsskatten blir beregnet ut ifra er redusert fra 0,8 til 0,7 i 2020. Dette har medført en reduksjon i forventet eiendomsskatt for denne gruppen.

Rådmannen har beregnet forventet eiendomsskatt på grunnlag av takstnivået i 2018 og med ny faktor på formuesgrunnlaget fra 2020.


Nye regler fra 2019: Endring i utskriving av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Verk og bruk går ut og erstattes av et særskilt fastsatt grunnlag.

Stortinget har vedtatt å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner, den såkalte "maskinskatten".

Verk og bruk skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten anledning til å ta med produksjonsutstyr i skattegrunnlaget. Skatteinntektene fra produksjonsutstyret trappes ned over en periode på syv år, med grunnlag i en overgangsregel.

Det er gjort unntak for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg, som med et fellesbegrep kan kalles energianlegg. For disse anleggene skal reglene for taksering av verk og bruk videreføres.

Kommuner som i 2018 skrev ut skatt på verk og bruk kan fra 2019 til 2024 skrive ut skatt på et særskilt fastsatt grunnlag. Grunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene i 2019 og skattegrunnlaget i 2018.

Teknisk gjøres dette ved at eiendomskategorien «verk og bruk» fjernes fra eiendomsskatteloven, og at særreglene for verk og bruk videreføres kun for energianleggene, kraftverk, vindkraftverk,kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum.. Alle andre typer anlegg som i dag er verk og bruk, vil etter forslaget være alminnelig næringseiendom.

Produksjonsinstallasjoner er gitt en omfattende definisjon i proposisjonen, og innebærer at etter forslaget vil bare de bygningsmessige skallene i industrianlegg og tomt være gjenstand for eiendomsskatt.

Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg (telenett og bredbåndsnett og så videre) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av skattegrunnlaget i industrielle anlegg vil bli borte. Forslaget får dermed store konsekvenser for svært mange kommuner, og vil i særlig grad ramme industrikommunene. Også ilandføringskommunene vil få til dels store inntektstap, ettersom deler av anleggene ikke er omfattet av petroleumsskatteloven.

Det er vedtatt overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over sju år fra og med 2019.

For Fræna kommune vil denne endringen redusere eiendomsskatteinntektene samlet med inntil 15,0 mill. kroner. Virkningen i budsjettet vil være en reduksjon i inntekten på 2,1 (1/7) hvert år fra 2019 til og med 2025. Fra og med 2025 vil reduksjonen dermed utgjøre om lag 15,0 mill. kroner. Det pågår nå arbeid med omtaksering av disse eiendommene. Det endelige resultatet vil bli kjent før jul. Samtidig er det bevilget 500 mill. til de kommuner som blir berørt av endringen, det første året utgjør refusjonen 71,4 mill. kroner. Tallet er ikke kjent men rådmannen har lagt inn en refusjon for Fræna kommune på 1,1 mill. kroner i året. Rådmannen antar altså at kommunen får et tap på 1 mill. kroner per år, samlet 7 mill. over perioden.

Rådmannen har innarbeidet dette i økonomiplanen for 2019 - 2022.

Det er fortsatt to store klagesaker på eiendomsskatt som fortsatt ikke er avklart. Rådmannen har ikke gjort endringer i forventet inntekt som følge av disse.

Vi ha også pågående klage fra Statnett og som følge av Statnettsdommen omtaksering av kraftnettet i kommunen som kommer inn under samme regelverk.


.


Alle tall i hele tusen

Hva dekker eiendomsskatten av utgifter i Fræna kommune i 2018

Hva dekker eiendomsskatten av utgifter i Fræna kommune i 2018
Tekst Beløp
Vedlikehold 5 000
Overføring til dekning av investeringsutgifter 10 000
Andel av finans- og driftsutgifter 41 000
Sum 56 000

Virkning nye regler - maskinskatten og ny faktor fra 2020

Stortinget har vedtatt endringer i reglene for eiendomsskatt. Dette er omtalt tidligere i dokumentet. Tabellen under viser hvilke følger dette vil få i Fræna kommunes budsjett. Rådmannen har innarbeidet dette endringsforslaget i sitt forslag til økonomiplan.

I denne tabellen er kommunestyrets vedtak om å redusere eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger til 3,5 promille innarbeidet.

Konsekvenser Fræna kommune - nye regler for maskinskatt

Konsekvenser Fræna kommune - nye regler for maskinskatt
Eiendomsskatt (i hele tusen) 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Forventet inntekt 57 000 54 000 53 000 51 000 50 000
Reduksjon maskinskatt 1/7 per år -2 100 -2 100 -2 100 -2 100
Antatt refusjon fra staten 1 100 1 100 1 100 1 100
Reduksjon faktor fra 0,8 til 0,7 fra 2020 -1 000 - -
Sum eiendomsskatt 57 000 53 000 51 000 50 000 49 000