Bemanning i Fræna kommune 1. november 2018

Økning i bemanningen i Fræna kommune

Bemanning i Fræna kommune pr. 1. november 2018

Fra 2017 til 2018 har det vært en økning på 28 årsverk, mens økingen i antall ansatte er 43. I dette tallet ligger også en 13-14 personer som er i permisjon uten lønn samt ansatte med foreldrepermisjon. Antall vikarer har økt litt fra i fjor men vi er ikke på nivået fra 2015. Den største økningen av antall årsverk/ansatte har skjedd innen helse/familie. Her har det kommet nye stillinger innenfor:

  • HOPP-prosjektet (+2)
  • Virksomhetsoverdragelsen av Torget legekontor (+3)
  • Flere stillinger innenfor barnevernet. (+3)
  • Avslastning- og samarbeidstiltak I. (+7)
  • Hverdagsrehabilitering (+4)

Vi har tatt inn noen flere lærlinger (+3), og det har også vært noe økning av antall ansatte ved SFO (+5) Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner er nå 78,3% og for menn 80%. Dette er en økning siden i fjor på 6,9% for kvinnene og 5,8% for mennene.

Dersom en regner en snittårslønn på kr. 400.000,- vil en stilling koste inkl. sosiale utgifter rundt 640 000 kroner pr. år. Økningen i antall årsverk utgjør derfor en kostnad for kommunen på rundt kr. 17,9 mill.kr. Selv om noen av stillingene finansieres av prosjektmidler bør vi likevel bør vi likevel se på hvordan vi utøver tjeneste og om vi kan utnytte de eksisterende personressursene på en enda bedre måte. Dette med tanke på kommunens økonomiske situasjon.

Bemanning per 1. november

Bemanning per 1. november
1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18
Ansatte i Fræna kommune Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte
Fast ansatte 598 790 581 779 609 806 638 822 666 865
Vikarer 30 53 44 56 29 33 27 35 39 31
Totalt 628 843 625 835 638 839 665 857 705 896
Oversikt over ansatte og årsverk i kommune, pr 1. november i år 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018